Facebook
Дата:
ОУ Христо Ботев
Основно училище в село Съдиево, общ. Нова Загора

Участие на Подготвителната група в Проект BG05M2OP001-5.001-0001 "Равен достъп до училищно образование в условията на кризи" по Дейност 1 и 3

 Подготвителната група към Основно училище "Христо Ботев" с. Съдиево, община Нова Загора участва в проект BG05M2OP001-5.001-0001 "Равен достъп до училищно образование в условията на кризи" по Дейност 1 и Дейност 3 с главни цели достигане на училищна готовност и овладяване на българския език и запознаване на родителите с ползите от посещаване на подготвителна група. Бяха сформирани две групи от по седем деца и една група с пет родители. Проведени са 14 педагогически ситуации и 2 мероприятия финансирани от проекта. В края на обучението се забелязват положителни промени в резултатите.

 

Участие на Подготвителната група в Проект BG05M2OP001-5.001-0001 "Равен достъп до училищно образование в условията на кризи" по Дейност 1 и 3 - Изображение 1Участие на Подготвителната група в Проект BG05M2OP001-5.001-0001 "Равен достъп до училищно образование в условията на кризи" по Дейност 1 и 3 - Изображение 2Участие на Подготвителната група в Проект BG05M2OP001-5.001-0001 "Равен достъп до училищно образование в условията на кризи" по Дейност 1 и 3 - Изображение 3Участие на Подготвителната група в Проект BG05M2OP001-5.001-0001 "Равен достъп до училищно образование в условията на кризи" по Дейност 1 и 3 - Изображение 4Участие на Подготвителната група в Проект BG05M2OP001-5.001-0001 "Равен достъп до училищно образование в условията на кризи" по Дейност 1 и 3 - Изображение 5Участие на Подготвителната група в Проект BG05M2OP001-5.001-0001 "Равен достъп до училищно образование в условията на кризи" по Дейност 1 и 3 - Изображение 6Участие на Подготвителната група в Проект BG05M2OP001-5.001-0001 "Равен достъп до училищно образование в условията на кризи" по Дейност 1 и 3 - Изображение 7Участие на Подготвителната група в Проект BG05M2OP001-5.001-0001 "Равен достъп до училищно образование в условията на кризи" по Дейност 1 и 3 - Изображение 8