Facebook
Дата:
ОУ Христо Ботев
Основно училище в село Съдиево, общ. Нова Загора

Графици

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ”Христо Ботев” с. Съдиево

Дневен режим за учебната 2023/2024 година

 

   А/  Организация на учебния ден: Обучението в училището се осъществява в дневна форма на обучение, с едносменен режим. Организацията на учебния ден е целодневна: вариант I - задължителните учебни часове се провеждат до обяд, а часовете по самоподготовка, заниманията по интереси и организиран отдих - след обяд. Целодневна организация на учебния ден се осъществява в полуинтернатни групи в 1 клас, 2 клас, 3 клас и  4 клас и сборна група 5-6 и 7 клас.
Час на класа и допълнителните часове по учебния предмет "физическо възпитание и спорт" се провеждат извън утвърденото седмично разписание по утвърден от директора график.

   Училището е отворено в работните дни от 7:00 ч. до 17:30 ч. Продължителността на работното време на учителите и служителите е 8 часа. Работното време на: Директора е от 7:30 ч. до 16.00 ч. с обедна почивка, посочени в Правилника за вътрешния трудов ред.

 

   Б/  Продължителност на учебните часове и междучасия: Начало на учебните занятия:

- за подготвителна група - 8:00 ч.

- за начален етап - 8:00 ч.

- за прогимназиален етап – 8:00 ч.

 

Продължителност на учебните часове и занятия:

- подготвителна група - 30 минути

- I-II клас - 35 минути

- III-IV клас - 40 минути

- V-VII клас - 40 минути

 

За учениците от I-II клас: 

- малките междучасия -15 минути

- голямо междучасие - 20 минути - след втория учебен час