Facebook
Дата:
ОУ Христо Ботев
Основно училище в село Съдиево, общ. Нова Загора

Обществени услуги

Обществени услуги, предоставяни от училището
    

  1. Приемане на деца в първи клас  в държавните и в общинските училища

Документи:

  1. Приемане на ученици в  V клас по училищен прием в неспециализираните училища

Документи:

  1. Преместване на ученици в държавните и в общинските училища

Документи:

  1. Издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование – удостоверения, свидетелства

Документи:

  1. Издаване на удостоверения за валидиране на компетентности в съответствие с изискванията за завършване на клас, етап или основна степен на образование

Документи:

  1. Издаване на заповед за признаване или отказ на завършен период или клас за класовете от I до VI в училище на чужда държава

Документи: