Facebook
Дата:
ОУ Христо Ботев
Основно училище в село Съдиево, общ. Нова Загора

Правилници

Правилник за дейността на училището, през учебната 2014-2015 година -> виж ТУК

Правилник за вътрешния трудов ред, през учебната 2014-2015 година -> виж ТУК

Правилник за осигуряване на здравословни и безопасни условия на възпитание, обучение и труд за учебната 2014-2015 год. -> виж ТУК

Правилник за работа на педагогическия съвет -> виж ТУК

 


ЗА УЧЕБНАТА 2016-2017 ГОДИНА

 •  Правилник за дейността на училището, през учебната 2016-2017 година Виж ТУК
 •  Етичен кодекс 2016-2017 година Виж ТУК
 •  Стратегия ОУ село Съдиево 2016-2020 година Виж ТУК
 •  Програма ранно напускане на училище Виж ТУК
 •  Годишен план Виж ТУК
 •  Организация на учебния план Виж ТУК
 •  Програмна система Виж ТУК
 •  Програма ЦДО Виж Тук
 • Програма за повишаване качеството на образованието Виж ТУК
 • Програма за предоставяне на равни възможности и за придобиване на деца и учениците от уязвими групи Виж ТУК

 

ЗА УЧЕБНАТА 2017-2018 ГОДИНА 

 

ЗА УЧЕБНАТА 2018-2019 ГОДИНА

 • Правилник за дейноста на училището 2018/2019 год. - Виж тук
 • Етичен кодекс 2018/2019 год. - Виж тук
 • Програма за Ранно напускане - Виж тук
 • Стратегия ОУ с. Съдиево 2016/2020 год. - Виж тук
 • Училищен учебен план - Виж тук
 • График тестове, контролни и класни работи - Виж тук
 • График консултации - Виж тук
 • График допълнително обучение по БЕЛ - Виж тук

 

 ЗА УЧЕБНАТА 2019-2020 ГОДИНА

 • Годишен план 2019/2020 год. - Виж тук
 • Дневен режим - Виж тук
 • Механизъм за противодействието на насилието и тормоза - Виж тук
 • Правилник за дейността на училището - Виж тук
 • План квалификационна дейност - Виж тук
 • Превенция за ранно напускане - Виж тук
 • Програма за учзвими групи - Виж тук
 • Програмна система ПГ - Виж тук
 • Училищен уччебен план 1-7 клас - Виж тук
 • Целодневна организация - Виж тук

 

ЗА УЧЕБНАТА 2020-2021 ГОДИНА 

 • Актоализация програма за ранно напускане - Виж тук
 • Годишен план - Виж тук
 • Дневен режим - Виж тук
 • Етичен кодекс на училищната общност - Виж тук
 • Мерки качество - Виж тук
 • Програма равни възможности - Виж тук
 • Стратегия и план за действие - Виж тук
 • Училищни учебни планове - Виж тук
 • Годишна програма ГЦДО - Виж тук
 • Механизъм насилие и тормоз - Виж тук
 • ПРАВИЛА ЗА РАБОТА В УСЛОВИЯТА НА  COVID19 - Виж тук
 • Уилищна програма занимания по интереси - Виж тук
 • Заповед план отсъстващ персонал - Виж тук
 • План отсъстващ персонал - Виж тук

 

ЗА УЧЕБНАТА 2021-2022 ГОДИНА  

 

ЗА УЧЕБНАТА 2022-2023 ГОДИНА   

 • Годишен план - Виж тук
 • Годишна програма ЦДОУД - Виж тук
 • Извънреден инструктаж при COVID 19 - Виж тук
 • План РКД - Виж тук
 • Правилник БУВОТ - Виж тук
 • Правилник пропускателен режим - Виж тук
 • Правилник за дейността на училището - Виж тук
 • Програма за предоставяне на равни възможности - Виж тук
 • План квалификационна дейност - Виж тук
 • Мерки за повишаване качеството на образованието - Виж тук

 

ЗА УЧЕБНАТА 2023-2024 ГОДИНА   

 • Училищен план - Виж тук
 • Правилник за дейността на училището - Виж тук
 • Съвместна работа с класни ръководители и учители ГЦДО - Виж тук
 • Стратегия 2024 - 2028 година - Виж тук
 • План за действие за учебната 2023 - 2024 година - Виж тук
 • Комисия противообществени прояви - Виж тук
 • Форми на обучение - виж тук