Facebook
Дата:
ОУ Христо Ботев
Основно училище в село Съдиево, общ. Нова Загора

Програма полуинтернатни групи

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ”Христо Ботев" с. Съдиево, община Нова Загора

 

Седмично разписание на дейностите в ПИГ - Първи учебен срок на учебната 2020-2021 година, считано от 15.09.2020 година

 

ПОЛУИНТЕРНАТНА ГРУПА  І клас

 

12:15–12:45 ч.

Обяд

12:45–13:20 ч.

Организиран отдих и спорт

13:30 – 14:05 ч.

Самоподготовка

14:10–14:45 ч.

Самоподготовка

14:45–15:00 ч.

Междучасие

15:00–15:35ч.

Дейности по интереси

15:35 – 16:10 ч.

Дейности по интереси

16:10– 17:10 ч.

Организиран отдих и спорт и извозване на учениците

 

 

ПОЛУИНТЕРНАТНА ГРУПА ІІ клас

 

12:15–12:45 ч.

Обяд

12:45–13:20 ч.

Организиран отдих и спорт

13:30 – 14:05 ч.

Самоподготовка

14:10–14:45 ч.

Самоподготовка

14:45–15:00 ч.

Междучасие

15:00–15:35ч.

Дейности по интереси

15:35 – 16:10 ч.

Дейности по интереси

16:10– 17:10 ч.

Организиран отдих и спорт и извозване на учениците

 

ПОЛУИНТЕРНАТНА ГРУПА  ІІІ  клас

 

13:00–13:30 ч.

Обяд

13:30– 14:10 ч.

Организиран отдих и спорт

14:10 – 14:50 ч.

Самоподготовка

14:50–15:30 ч.

Самоподготовка

15:30 – 16:10 ч.

Дейности по интереси

16:10–16:50 ч.

Дейности по интереси

16:50–17:30 ч.

Организиран отдих и спорт и извозване на учениците

 

ПОЛУИНТЕРНАТНА ГРУПА  ІV  клас

 

13:00–13:30 ч.

Обяд

13:30 – 14:10 ч.

Организиран отдих и спорт

14:10 – 14:50 ч.

Самоподготовка

14:50–15:30 ч.

Самоподготовка

15:30 – 16:10 ч.

Дейности по интереси

16:10–16:50 ч.

Дейности по интереси

16:50–17:30 ч.

Организиран отдих и спорт и извозване на учениците

 

ПОЛУИНТЕРНАТНА ГРУПА  V-VІ клас

 

13:00–13:30 ч.

Обяд

13:30 – 14:10 ч.

Организиран отдих и спорт

14:10 – 14:50 ч.

Организиран отдих и спорт

14:50–15:30 ч.

Самоподготовка

15:30 – 16:10 ч.

Самоподготовка

16:10–16:50 ч.

Дейности по интереси

16:50–17:30 ч.

Дейности по интереси

17:30–18:00 ч.

Извозване на учениците

 

ПОЛУИНТЕРНАТНА ГРУПА  VІІ  клас

 

13:00–13:30 ч.

Обяд

13:30 – 14:10 ч.

Организиран отдих и спорт

14:10 – 14:50 ч.

Организиран отдих и спорт

14:50–15:30 ч.

Самоподготовка

15:30 – 16:10 ч.

Самоподготовка

16:10–16:50 ч.

Дейности по интереси

16:50–17:30 ч.

Дейности по интереси

17:30–18:00 ч.

Извозване на учениците

 

Всеки ден от 10:30 ч. до 13:00 ч. възпитателят провежда срещи с учители, ученици и родители.