Facebook
Дата:
ОУ Христо Ботев
Основно училище в село Съдиево, общ. Нова Загора

Твоя час

Проектът "Твоят час"

 

     Е оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020 г.
Процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG05M20P001-2.004 "РАЗВИТИЕ НА СПОСОБНОСТИТЕ НА УЧЕНИЦИТЕ И ПОВИШАВАНЕ НА МОТИВАЦИЯТА ИМ ЗА УЧЕНЕ ЧРЕЗ ДЕЙНОСТИ, РАЗВИВАЩИ СПЕЦИФИЧНИ ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНТНОСТИ.

 

ИНДИВИДУАЛНА ОБРАЗОВАТЕЛНА КАРТА

 

АНКЕТНА КАРТА за ученици, които желаят да участват в занимания по интереси в проект „ТВОЯТ ЧАС“

 

ЗАЯВЛЕНИЕ и декларация за информирано съгласие

  

 

 

Нашето училище в проекта "Твоят час" през 2017-2018 год.

 

Обучителни затруднения - 6 групи

 1. Обучение за преодоляване на образователни дефицити по български език и литература на учениците от 2 клас с ръководител Галина Николова
 2. Обучение за преодоляване на образователни дефицити по български език и литература на учениците от 3 клас с ръководител Мария Георгиева Дичева-Петкова 
 3. Обучение за преодоляване на образователни дефицити по български език и литература на учениците от 4 клас с ръководител Цветелина Георгиева   
 4. Обучение за преодоляване на образователни дефицити по български език и литература на учениците от 7 клас с ръководител Радостина Динева Тончева 
 5. Математиката - ключът на цялото човешко знание от 6 клас с ръководител Иванка Георгиева Кашкавалджиева
 6. Преодоляване на образователни дифицити по математика за ученици от 7 клас с ръководител Радостина Стоянова Стефанова 

Занимание по интереси - 4 групи

 1. "Smart-art" ателие по английски език с ръководител Дарина Тенева ВлаеваВиж тук 
 2. Млади възрожденци с ръководител Радостина Динева Тончева Виж Тук
 3. Ориентирането лесно и чудесно с ръководител Николай Иванов Николов Виж Тук

 

Нормативни документи по проекта "Твоят час" през 2017-2018год.

 • Училищен механизъм 2017-2018 год. Виж тук
 • Заповед обществен съвет "Твоят час" Виж тук
 • Състав на съвета "Твоят час" за мониторинг Виж тук
 • Протокол 1 избор на групи Виж тук
 • Вътрешни правила за работна заплата Виж тук

 

Нашето училище в проекта "Твоят час" през 2016-2017 год.

 

Обучителни затруднения - 6 групи

 1. Обучение за преодоляване на образователни дефицити по български език и литература на учениците от 2 клас с ръководител Пепа Йорданова Червенкова Виж тук
 2. Обучение за преодоляване на образователни дефицити по български език и литература на учениците от 3 клас с ръководител Мария Георгиева Дичева-Петкова Четене , Пиша вярно и красиво
 3. Обучение за преодоляване на образователни дефицити по български език и литература на учениците от 4 клас с ръководител Кера Георгиева Стоянова Краснопис , Четене
 4. Обучение за преодоляване на образователни дефицити по български език и литература на учениците от 5 клас с ръководител Евгения Кирилова Петкова Публични изяви , Презентация - Аз Мога
 5. Обучение за преодоляване на образователни дефицити по български език и литература на учениците от 7 клас с ръководител Радостина Динева Тончева Публични изяви
 6. Преодоляване на образователни дифицити по математика за ученици от 6 клас с ръководител Радостина Стоянова Стефанова Публични изяви

 

 • Анализ на  резултатите от извънкласните дейности за преодоляване на обучителни  затруднения  на учениците през учебната 2016-2017 годинаВиж Тук

 

Занимание по интереси - 4 групи

 1. Математиката в кулинарията-пространствени форми и количествени отношения-Магьостници в кухнята с ръководител Иванка Георгиева Кашкавалджиева - Виж тук
 2. Развивам и усъвършенствам английски език чрез Арт- ателие "Палитра" с ръководител Дарина Тенева Влаева - Виж Тук
 3. Обичаи и традиции в родния край с ръководител Радостина Динева Тончева Публични изяви , Презентация - Традиции и обичаи в родния край , Клип
 4. Ателие "Сръчни ръце" с ръководител Евгения Кирилова Петкова Публични изяви 

 

Нормативни документи по проекта "Твоят час" през 2016-2017 год.

 1. Планирани комуникационни дейности - Виж Тук