Facebook
Дата:
ОУ Христо Ботев
Основно училище в село Съдиево, общ. Нова Загора

Проект "АПСПО"

           Проект BG05M2ОP001-3.005-0004    

 

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ЦЕНТЪР ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНТЕГРАЦИЯ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ ОТ ЕТНИЧЕСКИ МАЛЦИНСТВА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАЗТЕЖ"  2014 - 2020 г. 

"Активно приобщаване в системата на предучилищното образование"

 ПРОЕКТЪТ Е ФИНАНСИРАН ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАЗТЕЖ", СЪФИНАНСИРАН ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЧРЕЗ ЕВРОПЕЙСКИТЕ СТРУКТУРНИ И ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВЕ.

 

Бюджет на проекта: 82 500 000 лв.

 www.eufonds.bg

 

 В процес на разработване!