Facebook
Дата:
ОУ Христо Ботев
Основно училище в село Съдиево, общ. Нова Загора

Равен достъп до училищното образование в условията на криза

Равен достъп до училищно образование в условията на кризи

 Бенефициент - Министерство на образованието и науката


ОБЩА СТОЙНОСТ: 109 562 541,93 лв.
Проектът се финансира от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, по линия на Инструмента за подкрепа на преодоляването на последиците от кризата, предизвикана от пандемията от COVID-19, и подготовка за екологично, цифрово и устойчиво възстановяване на икономиката (REACT-EU)

 

Основна цел: Да не се допусне прекъсване на образователния процес и приобщаващото образование в условията на кризи, да се осигурят условия за ефективност на образованието, да се противодейства на риска от отпадане в ситуация на обучение от разстояние.

Във връзка с изпълнение на дейностите по проекта, в ОУ "Христо Ботев" участва в:

Дейност 1: Закупуване на технически средства за педагогически специалисти и ученици за обезпечаване на образователния процес в условията на кризи;

Дейност 2: Обучение на ученици, вкл. от уязвими групи за придобиване на умения за обучение от разстояние в електронна среда;

 

По Дейност 1 вече получихме от МОН заявените  5 таблета, 10 лаптопа за ученици и 5 лаптопа за учители.

 

 

Обучение на първокласниците по проект „Равен достъп“ – за учебната 2022-2023 година

      В периода 29.10.2022 г. – 01.11.2022 г.  приключи обучението на трите групи първокласници за учебната 2022-2023 година по проект “Равен достъп до училищно образование в условията на кризи”, по Дейност 2- обучение на учениции. И една група по Дейност 4 - обучение на медиатор и родители

     Под ръководството на учителят - г-н Николай Николов, най-малките ученици в ОУ “Христо Ботев”- село Съдиево научиха как да се включват в онлайн часовете с помощта на приложението Microsoft Teams